Kela korvaa ensiapuvalmiuden kustannuksia

28.05.2020

Kelakorvaus ensiapukoulutuksesta on enimmillään 60 %.

Työturvallisuuslain perusteella työnantajalla on velvollisuus huolehtia ensiavun järjestämisestä työpaikalla. Sairausvakuutuslain perusteella ensiapuvalmiuden ylläpidosta aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset korvaa Kela työnantajalle/yrittäjälle. Tällaisia kustannuksia ovat mm. työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille järjestetyn ensiapukoulutuksen kustannukset sekä ensiapuvälineet.

  • Edellytyksenä, että organisaatiolla on työterveyshuolto järjestettynä
  • Todetut tarpeet on kirjattu toimintasuunnitelmaan (koulutukset/ ensiapuvälineet)
  • Ensiapukouluttajalla tulee olla ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutus (ETK)
  • Korvaus on enimmillään 60 %, kuitenkin vuotuisen enimmäismäärän puitteissa ja KELAN tekemän päätöksen mukaan.
  • Työnantajat hakevat korvausta 6 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä
  • Yrittäjät hakevat korvauksen 6 kk:n kuluessa laskun maksusta

Medstoren kouluttajat ovat ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutuksen (ETK) käyneitä kouluttajia. Ensiapukurssimme täyttävät kelan vaatimukset.

Lisää tietoa korvausten hakemiseen voit kysyä omalta työterveyshoitajalta tai kelalta.

46 §

Ensiapu

Työnantajan on huolehdittava työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä työntekijöiden lukumäärän, työn luonteen ja työolosuhteiden edellyttämällä tavalla. Työn ja työolosuhteiden mukaisesti työntekijöille on annettava ohjeet toimenpiteistä, joihin tapaturman tai sairastumisen sattuessa on ensiavun saamiseksi ryhdyttävä.

Työpaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä, huomioon ottaen työpaikan laajuus ja sijainti, työntekijöiden lukumäärä sekä työn luonne ja muut työolosuhteet, on sopivissa ja selvästi merkityissä kohdissa oltava saatavilla riittävä määrä asianmukaisia ensiapuvälineitä.

Työpaikalla tulee olla ensiavun antamiseen soveltuva tila, milloin työntekijöiden lukumäärä, työn luonne tai muut työolosuhteet niin vaativat.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä työpaikan ensiaputiloista, niiden mitoituksesta ja varustelusta.

47 § (3.5.2013/329)

Ensiapu- ja pelastushenkilöiden nimeäminen

Työnantajan on, jos työntekijöiden lukumäärä, työn luonne ja työolosuhteet sitä edellyttävät, nimettävä ensiapu-, palontorjunta- ja pelastustoimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi yksi tai useampi työntekijä, jollei työnantaja ole pelastuslaissa (379/2011) tarkoitetussa suunnitelmassa osoittanut suojeluhenkilöstöä vastaaviin tehtäviin. Näiden työntekijöiden lukumäärän ja koulutuksen sekä heidän käytettävissään olevien varusteiden on oltava asianmukaiset ottaen huomioon työn luonne ja siihen liittyvät erityiset vaarat sekä työpaikan koko. Henkilöitä nimettäessä tulee ottaa huomioon 17 §:n säännökset.